برچسپ ها

۳/۰۹/۱۳۹۱

39درصد در دانشگاه بلخ فساد اخلاقی وجود دارد.

نتیجه یک نظر سنجی نشان می دهد:
 39درصد در دانشگاه بلخ فساد اخلاقی وجود دارد.
یافته های یک نظر سنجی که از طرف 11تن از پژوهشگران جوان به هم کاری سازمان آینده برای کودک افغانستان و دفتر ساحوی شبکه ی جامعه مدنی و حقوق بشر درخزان سال 1390 هجری ضمن مصاحبه با 150 دانشجوی به شمول 112 مرد و 38 زن صورت گرفته است 50 درصد نارضایتی را نشان می دهد.
به اساس این نظر سنجی دانشجویان عمداً از  مواردی همچون برخورد مستبدانه، دید کینه توزانه ی سیاسی نسبت به دانشجویان،بی حرمتی نسبت به آنان،وجود تعصب، رشوه و غیره می باشد.
منوچهر ابراهیمی یکی از اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر می گویدبراساس این نظر سنجی دریافت شده است که 39 درصد فساد اخلاقی و اداری در دانشگاه وجود دارد.
آقای ابراهیمی میگوید: در این نظر سنجی هم چنان دریافت شده است که 62  درصداز پرسش شویندگان عدم آماده گی و عدم تسلط استادان به مضمون مورد تدریس؛ 33درصد کهنگی روش تدریس، 14درصد مسئولیت نا پذیری و غیر حاضری استادان؛ 5درصد برخورد نا مناسب استادان را از مشکلات جدی شان عنوان کرده است.
23در این نظر سنجی میزان رضایت از مدیریت دانشگاه به حدی بلندی قرار دارد و تنهادرصد خودکامگی،20 درصد مسولیت ناپذیری،19درصد عدم ارزیابی و عدم کنترول از استادان،13درصد فقدان مدیریت و کفایت کاری،8درصد نبود برنامه،5درصد اعمال تبعیضات قومی،5درصد تصمیم گیری به اساس روابط،5درصد عدم جذب استادان مجرب،5 درصد ناکارامدی شیوه مدیریت را تنها ضعف مدیریتی دانشگاه بلخ عنوان کردند.
اما این درحالیست که آقای الکوزی ریس دانشگاه بلخ، در واکنش با این نظر سنجی میگوید: این نظر سنجی کاملاً فاقد اعتبار بوده و نیز به استندردها برابر نیست.آقای الکوزی نتجه این نظر سنجی را رد نموده ادعا میکند که در مدیریت دانشگاه بلخ هیچ نوع خلا مشهود و جود ندارد و بیشترین دانشجویان با رضایت خاطر مصروف تدریس اندو در این مورد با هیچ مقام دانشگاه نیز تماس گرفته نشده است.
این نظر سنجی در حالی 39 درصد فساد اخلاقی  و خلاها و ضعف های دیگر این دانشگاه را نشان می دهد که چندسال قبل یکتن از استادان دانشکده ی طب این دانشگاه بنام بابه جان عزیز ی متهم به فساد اخلاقی با یکتن از دانشجویانش بود که این خبر تادیر ها سرزبان ها بود.    
مختار وفایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر