۱۴ اسفند ۱۳۹۰

سالگرد وحشت فرهنگیهر چند باستان شناسان ومورخین نظریاتی متفاوتی دارند ولی بگمان اغلب در قدم اول مجسمهء۳۵ متری و بعدا مجسمهء۵۳ متری بوداکه بنامهای صلصال وشهمامه یاد می شوند ومعابدو تاسیسات همجوار آن ها ساخته شده است. مجسمهء ۳۵ متری درقرن اول میلادی دردوران زمام داری کنشکا و مجسمهء دومی بین قرون دوم تا پنجم میلادی، در عصرکوشانی ها ساخته شده است.
...
برای قرون متمادی هزاران راهب بودایی درمغاره های کنده شده درسینهء کوه های همجوار بت های بودا به نیایش، عبادت وریاضت مشغول بودند. هنری که در ساخت این مجسمه ها به کار رفته بود، مخلوطی از سبکهای هنری گندهارا گوپتا است. سبک هنری گندهارا متاثر از هنر یونانی و سبک هنری گوپتا متاثر از هنر هندی دانسته میشود..
با وجود آنکه بعد از نفوذ دین اسلام درافغانستان، بت های بودا در بامیان هیچگاهی مورد پرستش نبوده و در معرض عبادت قرار نداشتند، به تاريخ بيست و شش فبروری سال۲۰۰۱ ميلادی شورای رهبری، شورای علما و ستره محکمهء طالبان، دستور تخريب آثار تاریخی افغانستان که به عقیده آن ها «غير اسلامی» تعبیر شده بود، را صادر کردند.
این دستور بر اساس یک فرمان رهبر طالبان ملا محمدعمر صادر شده بود.
به تاریخ نهم مارچ سال۲۰۰۱ ميلادی، تخریب مجسمه های بودا در بامیان آغاز شد و بعد دو شبانه روز به تاریخ یازدهم مارچ پایان یافت.
دو حفره خالی از بت های بودا که از لحاظ اهمیت میراث های فرهنگی و تاریخی برای همهء
بشریت شگفت انگیز و گرانبها شمرده می شد، امروز یاد آور لحظات دهشت، بربریت و برداشت های نادرست از عقاید آسمانیست که به انسانیت آرامش، تحمل، گذشت و احترام به ارزش های والای انسانی را می آموزد. این مجسمه ها اگر تا ديروز نمادی از ديرينه تاريخی در اين سرزمين بود، امروز يادگار سالهای حاکميت افراطگرايی مذهبی در اين کشور است، حرکتی که جهان را تکان داد و يونسکو آن را وحشت فرهنگی ناميد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر