۱۰ دی ۱۳۹۰

"ناله" نوشته ی از یلدا سحر

من نہ آن سست گلویم کہ ز ھر باد بلرزم
من نہ آن خشک شکوھم کہ بہ فریاد بلرزم
دخت افغانم و برجاست
کہ نہ از باد بلرزم

صمیمیت بودھمدردم
محبت ھم بود دردم!
عشق کاشانہ ام بود
ولی تو ای مرد ستمگر
دلم را کردی افگار

نگھدارت خدا باشد
وفادارت وفا باشد
کہ تا روزی بدانی تو
دخت افغانم و برجاست
من نہ آن سست گلویم
کہ ز ھر باد بلرزم...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...