۱۹ دی ۱۳۹۰

متن استعفا نامه ولی شاه بهره رییس سابق اطلاعات و فرهنگ هرات


بعضی از نکات مطرح شده در این استعفا نامه مسایل قابل تأمل و جالبی است که رویکرد حکومت افغانستان را نسبت به اصالت های فرهنگی این سرزمین به خوبی نشان می دهد:

ناله را هرچند مي خواهم كه پنهان تر كشم
سينه مي گويد كه من تنگ آمدم فرياد كن

اينجانب افتخار دارم كه منحيث يك مسلمان افغان در پهلوي افتخارات بزرگ علمي و ادبي مرحوم پدرم استاد بهره كه به روايت تاريخ از جمله ي بنيانگذاران فرهنگ ومعارف نوين هرات در عصرامانيه مي باشند ، با داشتن تحصيلات عالي درطي بيست سال گذشته به صفت مدير مسئول روزنامه اتفاق اسلام، آمر حفظ آبدات تاريخي ، آمر راديو وتلويزيون و رئيس عمومي اطلاعات وفرهنگ در فراز ونشيب هاي تاريخ كشور با آگاهي وصداقت بدون درنظر داشت علايق وسلايق بيگانگان، در راستاي حفظ ونگهداشت ارزش هاي فرهنگ بي نظير مردم عزيزكشور به ويژه هراتيان سر بلند بدون اخذ هيچگونه امتيازي فقط با معاش ماهوارعادي ، ازهيچگونه سعي وتلاشي دريغ ننموده ام كه يقينآ برائت وجداني وتقدير مردم حق شناس ما در ين راستا بهترين گواه بر اين ادعا بوده و خدماتم ثبت اوراق تاريخ زرين دوران كاري ام خواهد بود.من باكمال سر بلندي در راستاي جذب بيش از يكهزاروپنجصد اثرموزيمي ، تدوير ده هانمايشگاه هنري،تاسيس شش كتابخانه ومركز پژوهشي ، احداث كتابخانه ي پير هرات ، چاپ ده اثر نويسندگان، جذب ميليون ها افغاني براي ترميم آبدات تاريخي ومربوطات اطلاعات وفرهنگ ، اخذ دوصد فورم توزيع نمرات زمين براي هنرمندان وخبر نگاران احداث مزار استاد مشعل، استملاك هفت جريب زمين پيشروي مزار حضرت جامي،تاسيس نگارستان ملي هرات ، كانون استاد عطار نگارستان بهزاد ومشعل و ده ها مركزوكانون فرهنگي وهنري ، ايفاي وظيفه نموده ام .در حاليكه تاكنون درراستاي اداي وظايفم به صدها موانع ومشكل مواجه بودم وبا متانت واتكا به خداي بزرگ وحمايت مردم عزيزم به پيش رفته ام ، متاسفانه با تشريح سيستم جديد تشكيلاتي رياست اطلاعات وفرهنگ برمشكلات وظيفوي ام افزوده گرديده كه بادر نظر داشت محدوديت هاوكم مهري ها نسبت به فرهنگ والاي هرات كه افتخار همه افغانهاي عزيز است،ادامه ي وظيفه ي موفقيت آميز برايم متصور نبوده كه به قسمتي از آنها ذيلأ اشاره ميگردد:1- درتشكيل جديد متاسفانه از هفده نفر بقاياي كارگاه كاشي تراشي نيمه جان هشتصد ساله ي هرات ، فقط براي نه نفر تشكيل منظور گرديده است.2- در تشكيل مديريت روزنامه ي نودويك ساله ي اتفاق اسلام ضمن كم شدن تشكيل كارمندان مسلكي ، در عوض چهار نفر موزع روزنامه يكنفر موزع براي توزيع يك هزار وپنجصد نسخه روزنامه مد نظر گرفته شده است.3- در تشكيل تياتر نود ساله ي هرات تمامي بست هاي هنر مندان تنقيض وفقط براي سه نفر كارمند رسمي بست منظور شده است.4- ضمن اينكه بست فوق رياست اطلاعات وفرهنگ دو بست تنزيل نموده بست معاونيت هم تنقيض شده است.سايرمشكلات داغ:1- مسجد جامع بزرگ هرات كه چهارمين معبد بزرگ جهان اسلام است درطي هفتاد سال گذشته از زمان مرحوم عبدالله خان ملكيار ، داراي عوايد معيني از گمرك هرات بود كه متاسفانه از هشت سال به اينطرف توسط آقاي اشرف غني وزير ماليه وقت ، مسدود ودر حاليكه بار ها به مقامات بلند دولتي مراجعه ي پيشنهادي نموده وحتي به آقاي احمد زي پيرامون مشكلات وارده به مسجد با جرأت تمام ومستندات تاريخي صحبت نمودم متاسفانه تلاش ها بدون نتيجه باقي مانده ودر حال حاضر بيش از سه صد وهفتاد متر كاشي مسجد جامع شريف در آستانه ي سقوط بوده ويكصد گنبد مسجد، نياز به ترميم عاجل داشته وكارگاه كاشي تراشي آن نسبت نبود پول معاش وخريداري مواد اوليه پس از هشتصد سال در آستانه ي ركود نهايي قراردارد .2- در حاليكه ما صدها آبده ي تاريخي قابل ترميم را داشته وپروژه هاي را به كابل ارسال نموديم متاسفانه در طي دوسال گذشته يك افغاني پول ترميماتي براي هرات منظورنگرديده ومااز تخريب بنا هاي تاريخي سخت نگران مي باشيم . 3- مادر حاليكه با كمال آگاهي و اخلاص با كمك مردم فرهنگدوست ما، به احياء و افتتاح سه مركز پژوهشي وكتابخانه بادر نظر داشت تاريخ پنجصد ساله ي مناسبتي آنها ودر تاسيس نگار خانه بهزاد ومشعل و دارالفنون هريوا با اشتراك وزير محترم اطلاعات وفرهنگ اقدام نموده ايم واين كار بنيادي ضمن اينكه از طرف صاحب نظران ، انديشمندان ،حق شناسان وعلاقمندان به فرهنگ اصيل هرات تقدير وتمجيد گرد يده ،روزانه ده ها نفر از داشته ها وامكانات آن مراكزوكتابخانه ها مستفيد ميگردند ، اين ابتكارات ما از ديدگاه مغرضانه ي شخص عبدالواسع رحيم كارمند وزارت انكشاف شهري به ديده ي انتقاد نگريسته شده وغير تخصصي عنوان گرديده ومتاسفانه مقام محترم ولايت هرات هم طي مكتوبي به مقام محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ اجرآآت فوق الذكر راسليقه ي عنوان نموده است كه خوشبختانه اجراات ما مورد تائيد رياست عمومي حفظ آبدات تاريخي افغانستان قرارگرفته است.4- تهاجم روزافزون فرهنگ بيگانه به ويژه نشرات بعضي از تلويزيون هاي مركزي در شب هاي عيد رمضان كه مخالف با ارزش هاي مكتب نجات بخش اسلام عزيز وفرهنگ اصيل افغاني ماست ودر عين زمان مغاير با ماده ي سوم فصل اول قانون اساسي بوده كه درآن گفته شده( در افغانستان هيچ قانوني نمي تواند مخالف معتقدات واحكام دين مقدس اسلام باشد ) متاسفانه تاثيرات مستقيمي را بالاي نشرات برخي از رسانه هاي محلي هرات هم بجا گذاشته كه با وجود تماس ها نتوانستيم آنرا متوقف سازيم كه اين معمول ، روح وروان من رامنحيث يك مسلمان آگاه و مسئول امور حفظ ارزش هاي فرهنگي اين ولايت ، سخت مي آزاردوبايد از ادامه ي آن به پيشگاه خداوند بزرگ وحبيب بزرگوارش در محشرپاسخ دهم.بنأ بادر نظرداشت موارد فوق الذكركه چكيده اي ازمشكلات ومحدوديت هاي فراوان كاري ام بوده ومداخله ي برخي از مقامات در اجراي وظايف ما كه آينده اي ناگواري را درقبال خواهد داشت الي رفع نهايي آنها با كمال عزت وسربلندي، با قلبي آگنده ازحسرت وعشق به مردم دردمند ووطن ويرانه ام ،از ادامه ي وظيفه به صفت رئيس عمومي اطلاعات وفرهنگ معذرت خواسته وبدينوسيله ناگزير ، استعفايم را اعلام وتقديم ميدارم .شايان ذكر است كه پيرامون موارد فوق الذكر اسناد وشواهدي موثقي را دردست دارم كه عند الضرورت به پيشگاه قضاوت تاريخ ارائه داده خواهد شد.والسلام ولي شاه (بهره)رئيس عمومي اطلاعات وفرهنگ هرات باستاني25 سنبله 1390 خورشيدي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر