۰۲ بهمن ۱۳۹۰

قبیله گرایان به خشم آمده اند

در افغانستان کنونی که دولت مردان ان از قانون اساسی مدون شده و آزادی بیان جانب داری میکنند برعکس این ادعا از منتقدین خود در راستای تغییر نظام متمرکز و فساد زا را به یک نظام معقول پارلمانی که مقام نخست وزیر در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد و یک نظام با کفیت که اتباع کشور از طریق یک کابینه متخصص و فعال حضورشان را جامع و بالفعل در آن لمس کنند.
والیان به طور انتخابی و آنهم بارای سری، شفاف مستقم از جانب مردم برای مدت معین کاری تعیین و در برابر مردم نیز مسولیت پذیر و پاسخده باشد به همین ترتیب ولسوالها و شاروالها نیز انتخابی و صلاحیت ارگانهای محلی ارتقأ یابدواولویت بندی دربازسازی و زیرساختها ی ولایات از صلاحیت والیان درمشارکت مستقیم مردم دروجود شوراهای ولایتی انتخابی شان صورت گیرد و ضروریت کفیت و کمیت ارگانهای امنیتی به منظور تامین بهتر امنیت که یکی از ضروریات اولیه مردم ما است انجام بپذیرد. تا حکومت داری خوب و مبارزه عملی در جهت نابودی موادمخدر و کشت مفید جاگزین آن، مبازره جدی و بی امان علیه فساد اداری وسپردن کار به اهل آن چه نقصی دارد؟ و کدام یک ازین فکتورها کشور را به تجزیه میکشاند؟.که مخالف ادعائی آزادی بیان ودموکراسی کشورها و قبیله سالاران که روح قبیله دروجود شان حکم میراندو غیر از قبیله خود دیگران را دیده ندارندکه مورد سرنوشت کشورشان ومردم شان اظهار نظر کنند.
در طول تاریخ کشوری به نام افغانستان از احمد خان ابدالی تا عصر حاضر کدام یک از شاهان و سلاطین و روسائی جمهور بدون مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم خارجیها از جانب ملت و به اراده ملت انتخاب شده اند؟ و در کدام یکی از ادوار تاریخ این کشور از لحاظ اقتصادی خود کفا بوده و دفع نگر به جوامع و کشورهای خارجی نبوده اند؟ از جانب آنکه افغانستان یکی از کشورهای محاط به خشکه است و با هیچ یک از بنادر بحری راه مواصلاتی ندارد و همیش متکی به کشورهای همسایه بوده است. مخصوصا پاکستان و ایران که این دوکشور به طور متدوام، پاکستان به تجارت افغانستان واردات و صادرات آن مشکل آفریده است و همین اکنون اگر برای دو روز بنادر تورخم ،شاه بهار و حیرتان مسدود گردد صعود قیم به چه پیمانه در زندگی مردمان این سرزمین بیداد خواهد کرد؟
برقهای وارداتی از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در طویل مدت به چه تناسب در سیاست افغانستان به این کشورها بستگی دارد؟ اگر رژیم سنتی و قبیله گرای طالبان در افغانستان مستقر شود و این کشورها که نسبت به همه از بنیاد گرای و صدور تروریسم آسیب پذیر اند ایا به تمدید برق درکشور ما مایل خواهند بود؟ و اگر از جانب آنان درمخالفت با رژیم سیاسی و عوامل که بر شمرده شد(طالبان ،تروریسم و القاعده)افغانستان اولین کشوری درقرن بیست و یک خواهد بود که به تاریکی مطلق فروخواهد رفت و چرخ اقتصادی آن متوقف خواهد شد و کدام فکر بدیل آن که بتواند بند و انهار را بدون همکاری جوامع تمویل کننده تاسیس کند و کشور را از لحاظ انرژی متکی به خود سازد نیز با حاکمیت طالبان در تناقص است. لذاضرورت است که رهبران جبهه ملی (تغییروامید)پیش ازپیش برای جلوگیری از انزوای سیاسی و اقتصادی کشورشان دفاع مشروع و قانونی مردم راههای معقول و ملت پسند رابا کشورهای حامی دموکراسی و قانونمداری جستجو کنند.
آقایان احمد ضیاءمسعود، جنرال عبدالرشید دوستم و حاج محمد محقق مسولیت وجدانی، اسلامی و ملی دارند که در برابر پلانهای غضب قدرت از جانب خفاشان کوردل و تجربه گرفته شده صادقانه و با احتیاط مقابله کنند و خواستار نظام پارلمانی غیر متمرکز که با جهان زندگی کنند و باجهان روابط دوستانه حسن هم جواری و احترام متقابله داشته باشند جانب داری کنند.
مگر دولت کنونی ده سال قبل ذریعه خارجیها دربن تشکیل نشدو آقای کرزی ذریعه لخضر ابراهیمی وآقای زلمی خلیل زاد نماینده با صلاحیت امریکا و ملل متحد تعیین نگردید؟
اگربه منظور رسیدن یکی از مهره های قبیله به اهرم قدرت به هر امکان ویا کشور ولومانند معاهده دیورند افغانستان را به یکی از شعبه های پاکستان مبدل کندو یا کنفیدرشن افغانستان با پاکستان را که طرح اقای حکمتیار بود تحقق بگیردبا آزادی این کشور خیانت نیست؟و اگر یکی از رهبران ملیت های دیگر با یکی از نمایندگان خارجی تماس گرفت سر و صدای تجزیه کشور و مداخله درامور داخلی افغانستان از حنجره ای عقده مندانه آنان زمزمه میگردد.
اقایان مکسین یار و عمر خطاب با وقاحت و بی شرمی تمام در تلویزیون هایشان سراسیمه و غیر منطقی میگویندکه محقق چی حق دارد که چنین موضع گیری کند؟ از شما میپرسم که اقای مسکین یار(مکسین کش) و عمر خطاب حکمتیار پرست به شما چه کسی این صلاحیت و این حق را داده است که بالای صحبت یک رهبر جهاد و شخصیت های مطرح سیاسی وشناخته شده چون احمدضیا مسعود، جنرال دوستم واستاد حاجی محمد محقق انگشت انتقاد را بلند نموده بی مسولیت ،بی شرمانه، پررویانه و عقده مندانه مانند اینکه سلطان ویا هم امیر این ملت باشید حمایت این کشور را حق خدا داد قبیله خود ابلهانه می پیندارید طوریکه استنطاق گونه میپرسید که چی حق دارید به آلمان سفر نمودیدو با امریکاییان مذاکره کردید؟ باید بدانیدکه این شخصیتها نماینده ملیتهای مربوطه خوداند حق نمایندگی مشروع و قانونی را از مردم خود دارند و شما ها کی ها هستید که چنین ابراز سخن را به خود حق میدهید؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر