۱۸ دی ۱۳۹۰

هفده نماينده گى کابل بانک مسدود گرديد

آرمان ملی:
هيأت مديره کابل بانک تصميم گرفته است تا هفده نماينده گى ديگر آن بانک را در کابل و برخى از ولايت ها مسدود سازد، کابل بانک قبلاً نيز تعداد 9 نماينده گى خود را بسته بود. مسدود شدن 26 نماينده گى کابل بانک مى تواند در ارائۀ خدمات اين بانک مشکلات جدى را ايجاد نمايد، به خصوص مامورين دولت که معاش ماهوار شان را از طريق اين بانک دريافت مى نمايند، دچار مشکلات جدى خواهند شد و بر ازدحام در ديگر نماينده گى هاى اين بانک خصوصى خواهد افزود از طرف ديگر اخبارى وجود دارد که وزارت ماليه مى خواهد حدود هشتصد ميليون دالر سهم خود از اين بانک را بيرون سازد، در صورتى که اين برنامه جنبه عملى به خود گيرد کابل بانک يک حامى عمدۀ خود در داخل دولت را از دست خواهد داد.
کابل بانک به تعقيب بروز مشکلات مالى به نوى کابل بانک تغيير نام داد گفته مى شود تغيير هويت براى کابل بانک در جهان خارج حد اقل هشتاد ميليون دالر هزينه بر مى دارد که بايد کابل بانک با وجود مشکلات موجود اين هزينه اضافى را نيز بر دوش کشد.
يک منبع کابل بانک تأييد کرد که هفده نماينده گى ديگر آن بانک به زودى يا لغو مى شود و يا اين که با ساير نماينده گى ها مدغم خواهد شد، اين منبع که نمى خواهد نامش گرفته شود به آرمان ملى گفت، نماينده گى هايى که مدغم و يا لغو مى شوند اکثراً در مسافه نزديک با هم قرار دارند که عايد آنان کمتر، مگر مصارف شان بيشتر است اين منبع تأکيد دارد که هيأت مديره بعد از غور و دقت اين تصميم را اتخاذ کرده که بر فعاليت عادى کابل بانک تأثير گذار نخواهد بود.
ضمناً وى اين گفته را نيز رد کرد که گويا تغيير نام کابل بانک به نوى کابل بانک حد اقل هشتاد ميليون دالر هزينه بر خواهد داشت او گفت اخذ جواز جديد که از سوى بانک مرکزى براى کابل بانک منظور گرديده تمام مراحل قانونى خود را در داخل و خارج کشور پيموده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...