پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۲۳

رجب صفروف: شورش واگنر، موفقیت کوتاه‌مدتی را برای ارتش اوکراین فراهم می‌کند

تصویر

برای گل‌اندام از مذهب خود گذشتم؛ روایت زوج هزاره و پشتون از زندان طالبان

تصویر
نویسنده: مختار وفایی، ایندیپندنت فارسی یک روز آفتابی در ماه جوزای ۱۴۰۱ ،   در میان شلوغی ایستگاه خودروها، رجب و گل‌اندام با چهار کودک خود به‌آرامی روی صندلی‌های تاکسی نشستند تا پس از ۱۸ سال تعقیب و گریز، به جای امنی برسند، اما   پیش از آنکه خودرو راه بیفتد، افرادی مسلح   اطراف خودرو ظاهر شدند و به رجب دستور دادند   پیاده شود. گل‌اندام در وحشت عمیقی فرو رفت؛   چون می‌دانست که برادرانش به کمک طالبان   همچون سایه او و رجب را تعقیب می‌کنند. مردان مسلح که ماموران حوزه پنجم پلیس طالبان در شهر کابل بودند، کیسه   سیاهی روی   سر رجب کشیدند و گل‌اندام، کودکان و خاله کهنسال گل‌اندام را که قصد داشت با آنان به پاکستان برود، سوار خودرو نظامی کردند و با خود بردند. رجب و گل‌اندام زوجی از قوم هزاره و پشتون‌اند   که سال ۱۳۹۰   پس از پنج سال زندان و کشمکش در محاکم، موفق شدند با هم ازدواج کنند. رجب ۵۰ سال و گل‌ اندام ۳۸ سال دارد. هر دو اصالتا اهل   شهرستان دولت‌آباد در استان بلخ‌اند رجب و گل اندام   و از ۱۸ سال پیش که تصمیم گرفتند با هم ازدواج   کنند تاکنون همچنان   بی‌وقفه تحت تعقیب و تهدیدند   و بخش