۰۸ دی ۱۳۹۰

دستور به سخنگويان حکومت: طالبــان و پاکستان را بـــد نگوييدبنابر يک خبر تلويزيون طلوع، دفتر رياست جمهورى کشور از سخنگويان حکومت خواسته تا از گفتن حقايق در مورد پاکستان و طالبان خوددارى کنند و از آنها به بدى ياد نکنند. در خبر آمده است که سخنگوى رياست عمومى امنيت ملى اين اجازه را ندارد که در نشست هاى خبرى بر عليه طالبان و پاکستان موضع بگيرد و حقايق را بازگو کند.
اما ايمل فيضى سخنگوى رياست جمهورى با رد اين خبر گفت که به دليل نا همآهنگ بودن نشست هاى خبرى رياست امنيت ملى با نهاد هاى ديگر، نشست هاى خبرى اين اداره به تعويق افتاده است.
قابل ذکر است که سخنگوى امنيت ملى در نشست هاى خبرى خود با جرأت تمام بر ضد هراس افگنان و حکومت پاکستان سخن مى زد و دسيسه و توطئه هاى آنها را بر ضد مردم افغانستان، افشا مى ساخت.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر