۲۸ دی ۱۳۹۰

رئیس دانشگاه قندهار : ژورنالیستان مثل سگ اند

حضرت میر طوطاخیل رییس دانشگاه  قندهار یک خبرنگار محلی را سگ خطاب کرده وتهدید می نماید که دندانهایش را می شکناند. آقای طوطاخیل درین نوار صوتی اظهار می نماید که به اندازه ای آن خبرنگار آدم ها را از گٍل ساخته است (یک دعوای خدایی)
. حضرت طوطاخیل میگوید که تمام عمر تو وعمر پدرت برابر عمر کاری من نیست . تو اززبان مردم حرف نزن من مسؤول نیستم تا به سگ جواب بگویم تو سگی بیش نیستی . از رسانه ورادیوها مرا ترسانده ای ؟ برو سگ بی شرف !
حضرت طوطاخیل که توسط حامدکرزی به این پوست گمارده شده است واز پشتیبانی بی دریغ توریالی ویسا والی ولایت قندهار نیز برخوردار است دربرابر دانشجویان وخبرنگاران محلی خیلی خشن واز اخلاق بد وزبان زشت استفاده می نماید.
تیم قوم گرای افغان ملت برای اینکه به حهانیان ثابت کند که پشتونها ملت واحد اند ویکی دردیگری ادغام ‍ گردیده است یک تعداد پشتونها را ازیک منطقه به منطقه ای دیگر مقرر نموده اند تا میان لهجه های مختلف پشتو وقبایل مختلف آن نوعی ازیک تفاهم وهمبستگی ملی را بوجود آورند اما نظر به تجربهء عملی که ازین جابجایهای اداری بدست آمده است این طرح یک طرح ناکام وناکارامد میباشد.
از آن جمله میتوان از مقرری گل آغا شیرزی که از ولایت قندهار است بحیث والی ننگرهار وهمچنان مقرری گلاب منگل بحیث والی  ولایت هلمند یاد نمود که هردو نمونه میتواند مثال های خوبی از ناکامی ادغام قبیلوی پشتونها میان خودشان تلقی گردد. سایتهای بینوا وتول افغان ولر وبر وغیره حکایت ازشکایات اهالی آن استانها از والیان ومتولیان غیر خودی دارند.
سال گذشته در دانشگاه ولایت خوست یک عروس شوهر دار جوان پشتون ; که از ولایت کنر افغانستان بود در خوابگاه دانشگاه ولایت خوست توسط افراد مسلح رییس دانشگاه که از قبیله ای منگل بودند مورد آزار واذیت جنسی قرار گرفت که بعدا باعث بعضی مظاهرات پراکنده درشرق افغانستان گردید.افراد مذکور به امر رئیس دانشگاه آقای منگل درنیمه های شب به اطاق عروس مذکور وارد گردیده ومیخواستند که وی راهمان شب به اطاق رئیس دانشگاه ببرند که با مقاومت عروس جوان مواجه شدند.
کابل پرس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...