۱۶ دی ۱۳۹۰

رییس جمهور تاجکستان تغییراتی را در پست های مهم دولتی وارد نمود

رییس جمهور تاجکستان تغییراتی را در پست های مهم دولتی وارد نموده است که مهم ترین آن تعین وزرای امور داخله و عدلیه و روسای شورای امنیت و ادارهء امور ریاست جمهوری این کشور می باشند.
امام علی رحمان رییس جمهور تاجکستان، رمضان رحیم اوف را به پست وزارت امور داخله و وزیر داخله عبدالرحیم قهارروف را به حیث رییس شورای امنیت تعین کرد.
رستم مین گلی یوف بعوض بختیار خدای یاروف بحیث وزیر عدلیه مقرر شده و به بختیار خدای یاروف مسوولیت اداره امور ریاست جمهور داده شده است و مطلوبان دولتوفبه مقام معاون اول صدارت تعیین شده است.
همچنان در مقامات شماری از پست های شاروالی ها و مقامات رسمی  منطقوی نیز تغییر و تبدیل به میان آمده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر