۰۴ فروردین ۱۳۹۱

والی ننگرهار سردسته ی قاچاقچیان و مافیا!

گل آغا شیر زی والی ننگرهار، باعاید     90 میلیون افغانی در هرماه!
دستگاه حاکم در افغانستان که تشکیل شده از چهره های مطرح تعصب،مافیا و قاچاقچیان می باشند،این بار صبر مردم در ننگرهار از چپاولگری ها و دزدی های والی این ولایت  لبریز شده و  وکلای شورای ولایتی و بزرگان این ولایت لب به افشای جنایات و قانون شکنی های والی این ولایت گشوده اند.
شماری از اعضای شورای ولایتی و استادان دانشگاه ننگرهار، گل آغا شیرزی والی ننگرهار را چند روز قبل به اعمال غیرقانونی و غصب زمین های دولتی متهم نموده بودند.
آنان می گویند که یک گروه مافیایی در ننگرهار به سرکرده گی گل آغا شیرزی والی ننگرهار فعالیت دارد که هر ماه نود میلیون افغانی طور غیرقانونی به نام بازسازی از بازرگانان جمع آوری می کند.
یکتن از اعضای شورای ولایتی ننگرهار،  گل آغا شیرزی را به سرکرده گی گروه مافیایی در  متهم نمود و گفته است وی در ننگرهار ساختمان های غیرقانونی می سازد و امور بازرگانی در این ولایت را در انحصار چند نفر  اطرافیان و خودش قرار داده است.
یکتن از استادان دانشگاه ننگرهار گفته است گفته است که ،در ادارۀ رییس جمهور کرزی بی عدالتی اجتماعی حاکم است و همه چیز در اختیار چند نازدانه قرار دارد.
وی گفت که بر بنیاد مادۀ 42 قانون اساسی، هرگونه عواید دولت باید به بیت المال تحویل داده شود.
شیرزاد نیز گل آغا شیرزی را متهم کرد که همه روزه سه میلیون افغانی به نام بازسازی از موترهای باربری در بندر تورخم می گیرد که این رقم در یک ماه بالغ به نود ملیون افغانی می شود.
با این حال دیده می شود که تمام عواید و مالیاتی که از بندر های تجاری و گمرک های شهری گرفته می شود،همه در کام چند تا چپاولگر و دزد آب می شوند و مردم بی دفاع افغانستان همه ساله در زیر برف و باران جان های شان را ازدست می دهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر