۲۳ اسفند ۱۳۹۰

طالبان و علما ی بلخ:(نوروز حرام است) چرا؟

 یاد داشت: این مطلب را برای ویژه نامه ی نوروزی که از طرف شورای اجتماع جوانان افغانستان منتشر می گردد،نوشتم و خواستم با نشر نمودن درینجا با خوانندگان وبلاگم نیز شریک بسازم.
جنده مولاعلی(پرچم) در حال اهتزاز در جشن نوروز-مزارشریف
 یک تعداد عناصر وچهره های بنیاد گرا وضد تاریخ وارزش های ملی وبین المللی مردم افغانستان سال هاست که درصدد از بین بردن این ارزش ها تلاش می ورزند. طالبان که بهتر است این افراطی ترین و گمراه ترین گروه دهشت افگن را(جنایت کاران قرن) بنامیم؛ امسال نیز بانشر اعلامیه ی (نوروز) را حرام اعلام نمودند و برگزاری این جشن باستانی راکه در واقع یکی از سرمایه ها و ارزش های بین المللی مردم ماست، از آدرس اسلام ساختگی خودشان ناجایز دانسته اند.اسلام و استفاده از آدرس و لباس اسلام در  راه های دهشت افگنی و بردباری مدت ها یکی از کارنامه های شوم این گروه بوده و سالهاست که با نقاب مسلمانی جان هزاران تن از مسلمانان را در سراسر دنیا به خون وآتش کشیده اند؛ آتش زدن مکاتب،مساجد و تیرباران کردن نمازگزاران در مساجد از جمله کارنامه های بوده اند که این جنایت کاران در افغانستان به نمایش گذاشته اند ؛طی چند سال حکومت استبدادی و سیاه این گروه در افغانستان هر نوع ظلم و دهشت را بالای مردم و کشور ما تحمیل نمودند، بزرگترین و پر افتخارترین بناها و یادبود های تاریخی مارانابود وتخریب کردند ، بت های بامیان که یگانه نشانه وارزش تاریخی وباستانی ماست اوین سلام شان در کشور آتش گشودن به روی این بناهای ارزشمند بود؛ زنان که نیم ازپیکر یک جامعه راتشکیل میدهند آنان را ازهرگونه حقوق شخصی وفردی محروم ساختند ودروازه صدهاباب مکتب دخترانه را آتش زدند و به جای آن مکاتب انفجاروانتحار را فعال نمودند . کارنامه هاوبرنامه های طالبان که ادعای جهاد ودفاع وگسترش اسلام را دارند کاملاً درمغایرت باارزش های اسلامی میباشند. درحقیقت دشمنان سر سخت وبنیادی اسلامرا میتوان همین گروه را خطاب کرد . متاسفانه سال گذشته شورای علمای ولایت بلخ نیز نوروز را حرام اعلام نموده بودند که این گونه حرکت ها ازسوی این (شوراها) یک نوع چراغ سبز به دشمنان اسلام (طالبان ) میباشند .نکته که برهمه گان هویداست اینست که این گونه تصامیم درمورد نابودی ،فرهنگ باتاریخ بیش از پنج هزار ساله کشور ما درمحافل داخلی گرفته نمیشود. همچنان که دستورنابودی بت های بامیان ازکویته  پاکستان صادرشد بدون شک این گونه اعلامیه ها ازچنین آدرس های منتشر میگردد. مردم نجیب افغانستان که به خوبی درک میکنند ومیدانند که کارنامه های این گروه های افراطی ودهشت افگن را ؛هیچ گاه فریب چنین دسیسه های شوم رانخواهند خورد. جشن باستانی نوروز جدا ازاینکه یک ارزش وسرمایِه ی ملی ماست ، پس ازسال ها جنگ وخشونت به مردم رنجدیده ی این سرزمین چند روز محدود را لبخند هدیه میکند.  سرزمین اهورایی بلخ که تاج پرافتخار افغانستان محسوب می شود سال هاست که میزبان این افتخارات است ویکی ازبزرگترین افتخارات این شهر باستانی اینست که فرزندان چون مولاناجلال الدین محمدبلخی، رابعه بلخی، بوعلی سینای بلخی وده ها تن از فیلسوفان وبزرگ مردان دیگررا به دنیا تقدیم نموده واینک امسال یک باردیگرشاهد برگزاری جشن ملی وبین المللی نوروز درین شهرهستیم . شورای اجتماع جوانان افغانستان باافتخار اعلام می دارد که دربرابرهرگونه دسایس وتوطئه ها ی دشمنان اسلام وسرزمین ما می ایستد ونیروی توانمندی که از میان نخبه ترین جوانان کشور این شورا راتشکیل داده اند،این افتخار را دارد دربرابر دیگر هموطنان شان برای خنثا سازی همچون دسایس، فعالانه اشتراک نموده ودر صحنه هاحضور فعال داشته باشند.
 مختار وفایی مسوول کمیته ی فرهنگی و نشراتی شورای اجتماع جوانان افغانستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر