۰۱ مرداد ۱۳۹۱

دعوت نامه

‏Photo: •دعوت نامه

برای نخستین بار در افغانستان،از  هفتۀ رسانه های اجتماعی تجلیل به عمل می آید

موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، این هفته را، یعنی از یک شنبه اول اسد الی پنج شنبه 5 اسد را هفتۀ رسانه های اجتماعی نامگذاری نموده است.
... 
هفتۀ رسانه های اجتماعی، روز دو شنبه توسط  مسوولین رسانه های بلخ در دفتر نی مزارشریف رسماً گشایش میابد. ده ها تن از شهروندان افغانستان که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند نیز در جریان گشایش رسمی این هفته حضور به هم می رسانند.

بنااً از تمام خبرنگاران و کارمندان رسانه یی مزارشریف صمیمانه تقاضا به عمل می آید تا در گشایش این هفته شرکت نموده و در پوشش آن سعی ورزند.

زمان: دو شنبه دوم اسد، 1391، ساعت 9:00 صبح
مکان: دفتر نی، چهار راهی کمال نبی زاده، کوچه بانک ملی خانه نمبر 5‏
برای نخستین بار در افغانستان،از هفتۀ رسانه های اجتماعی تجلیل به عمل می آید

موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، این هفته را، یعنی از یک شنبه اول اسد الی پنج شنبه 5 اسد را هفتۀ رسانه های اجتماعی نامگذاری نموده است.
.....
.
هفتۀ رسانه های اجتماعی، روز دو شنبه توسط مسوولین رسانه های بلخ در دفتر نی مزارشریف رسماً گشایش میابد. ده ها تن از شهروندان افغانستان که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند نیز در جریان گشایش رسمی این هفته حضور به هم می رسانند.

بنااً از تمام خبرنگاران و کارمندان رسانه یی مزارشریف صمیمانه تقاضا به عمل می آید تا در گشایش این هفته شرکت نموده و در پوشش آن سعی ورزند.

زمان: دو شنبه دوم اسد، 1391، ساعت 9:00 صبح
مکان: دفتر نی، چهار راهی کمال نبی زاده، کوچه بانک ملی خانه نمبر 5

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر