۰۱ مرداد ۱۳۹۱

حاجی محمد محقق باز هم فریبی در سر دارد!!!؟

حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و عضو ارشد جبهه ملی که داعیه ی رهبری ملیت هزاره را بر دوش می کشد؛درین اواخر تیغ انتقادهایش بجان رژیم کرزی که خودش یکی از بنیانگذاران و بلندگویان کمپاین های انتخاباتی اش بود تیز شده است.
از جریان جبهه ملی و خواست های آنان همه...
خبرداریم و میدانیم که تا چه حد درین بازی های ناکام بوده و ملتش را بارها سر میز معامله گذاشته است.
این عالی جناب در ضیافت رییس جمهور کرزی که نخست وزیر پاکستان دعوت شده بوددر قطار ارگ نشینان دیده می شود.
شایعاتی دیگری نیز وجود دارد که اکنون از ذکر آنان میگذریم...
به نظر شما این عالی جناب بازهم کدام نقشه ی در سر دارد؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر