۰۸ خرداد ۱۳۹۲

اختلاس، فساد اداری و «چور» در ریاست خدمات بندری حیرتان

مختاروفایی، مدیر مسوول وب سایت هویدا
وب سایت هویدا به اسنادی دست یافته است که تخطی، فساد اداری و کارکرد غیرقانونی رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان را نشان می دهد.
در حالی که اداره ی مبارزه علیه فساد اداری ادعا دارد که باید محمد یعقوب زازی رییس اداره خدمات بندری حیرتان، هم اکنون به جرم اختلاس و فساد اداری، در زندان باشد، اما آقای زازی ضمن رد این ادعا، می گوید که وی، هیچ تخلفی نکرده است.
محمد یعقوق زازی، رییس خدمات بندری حیرتان که از سوی یک هیئت موظف مقام ولایت بلخ  که متشکل از نماینده های امنیت ملی، اداره ی مبارزه علیه فساد اداری در شمال و ثارنوالی می باشد،به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهم گردیده است.
گزارشی که به تاریخ 1391/1/12  به مقام ولایت بلخ ارائه شده است، در آن آمده است که آقای زازی صدها هزار افغانی را با استفاده از صلاحیت وظیفوی اش، از بودجه‌ی این اداره حیف و میل کرده است.
همچنان این هیئت در گزارش شان گفته است: «موجودیت مفاسد اداری، در خصوص شیوه‌ی اجراآتو تهیه و ترتیب اسناد خریداری غیرضروری یک عراده تراکتور، و یک عراده موتر بس سرویس (404) و همچنان تخطی و تخلفات در سیستم و شیوه اجراآت پروسه داوطلبی قرارداد پورت(4)،اجرا و توزیع غیرقانونی مکافات و مساعدت های نقدی به عده ی از همکاران و کارمندان و زارت تجارت، از جمله موارد فساد اداری است که در این اداره تثبیت شده است.»
در مورد خریداری غیرضروری و غیر قانونی یک عراده تراکتور توسط یعقوب زازی رییس خدمات بندری حیرتان آمده است: رییس خدمات بندری حیرتان، یک عراده تراکتور را با اسناد ساختگی پاکستانی،که به صورت تزویر و جعل ساخته شده از موتر  فروشی احمد خالد (که اصلاً به این نام، موتر فروشی وجود ندارد) خریداری شده و توسط این اسناد مبلغ (198000) افغانی را از بودجه ی اداره ی خدمات بندری حیرتان کشیده است و مبلغ یاد شده توسط رییس اداره خدمات بندری حیرتان (یعقوب زازی) حیف و میل گردیده است.
در این گزارش همچنان انجنیر محمدعالم معاون ترانسپورت و عضو هیئت خریداری اداره ی خدمات بندری حیرتان گفته است که این تراکتور به دستور رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان از شهر جلال آباد آورده شده  و بعداً اسناد آن به دستور آقای زازی ساخته شده است.
همچنان رییس خدمات بندری حیرتان، در خریداری یک موتر بس(404) که از موتر فروشی جیحون شهر کابل خریداری شده، نیز به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس متهم است.
مول الدین آمر اداره ی خدمات بندری حیرتان گفته است که محمد یعقوب زازی رییس این اداره، در خریداری این موتر قبلاً با یکی از اقاربش در کابل بنام نعمت الله قرار داده نموده و هنگامی که آنان برای خریداری موتر به کابل می رود، یک عراده موتر مستعمل را به اساس قرار داد قبلی محمدیعقوب زازیبه مبلغ، (3456125) افغانی خریداری کرده است و ضمن مصارف طی مراحل اسناد ترافیکی و محصولات گمرکی موتر متذکره، مبلغ (450000) افغانی را از خرید موتر اضافه بالای مبلغ خریداری شده، به دستور محمد یعقوب زازی رییس این اداره اضافه کرده است که مبالغ یادشده نزد نعمت الله یکی از اقارب آقای زازی می باشد.
به اساس گفته های مول الدین آمر خدمات این ریاست که در ترکیب هیئت خریداری موتر نیز بوده است، نعمت الله شخص قرار دادی آقای زازی اسناد خریداری موتر (404) را به شکل جعلی و تزویر بنام شرکت شهزاده اوریاخیل ترتیب داده است.
همچنان رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، به توزیع تحایف و مکافات به کارمندان وزارت تجارت از بودجه ی ریاست خدمات بندری حیرتان متهم است و همچنان آقای زازی به تعدادی از کارمندان مرکز وزارت و وابسته گان رهبری آن وزارت اجرا آت غیر قانونی نموده است.
در همین حال شمس‌الله جاوید رییس اداره‌ی مبارزه با فساد اداری در شمال می‌گوید که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان پس از آن بازداشت شد ‌که ماموران این ادراه به همکاری امنیت ملی و دادستانی از وی در مورد اختلاس و فساد در موارد یاشده تحقیق کردند.
در پایان اوراقی که ماموران امنیت ملی، ریاست ثارنوالی و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری، امضا نموده است، همچنان آمده است که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان به آنان، در هنگام تحقیق در موارد فساد اداری در این اداره، (100000) صدهزار افغانی رشوه، به خاطر پنهان نگهداشتن پرونده‌ی فساد وی پیشنهاد کرده است.
در همین حال شمس الله جاوید رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری در شمال، با تایید این مو         ضوع می گوید:« این مقام ارشد شهرک بندری حیرتان به خاطر پنهان کردن پرونده ی فساد اش، بسیار بی شرمانه به ماموران اداره‌ی مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی رشوه پیشنهاد کرده است»
در همین حال، آقای زازی رییس خدمات بندری حیرتان، ضمن رد این اتهامات، در مورد کسانی که از ادارات امنیت ملی، ثارنوالی و اداره ی مبارزه با فساد، از وی تحقیق کردند، می گویند که آنان برای چور کردن به اداره ی وی آمده بوده است و تهیه ی پرونده ی فساد برای وی، از روی تعصبات قومی، لسانی و سمتی بوده است.
آقای زازی در فایل صوتی که در اختیار روزنامه ماندگار قرار گرفته، از افراد مشخصی به عنوان (نازدانه های والی صاحب بلخ) نام می برد و می گوید که آنان همواره در پی ریختاندن آبرو و حیثیت وی بوده است.
حاجی اکبر رییس امنیت شهرک حیرتان، کریم سعیدی ثارنوال، و آقای ثابت از جمله کسانی اند که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، آنان را به ساختن پرونده علیه وی متهم می نماید.
همچنان به اساس فایل صوتی،که در اختیار وب سایت هویدا قرار گرفته هنگامی که مختار وفایی( نویسنده ی این گزارش) از آقای زازی در مورد چگونگی این اتهامات می پرسد، وی پس از دوهفته انتظار که در این جریان بهانه های مختلفی همچون:«باید برای مصاحبه از والی بلخ اجازه بگیرم»، « در سفر هستم» و... در محل غیر رسمی، وی را دعوت نموده و می گوید: (جیب خرچی ات را می دهم، از نشر این گزارش خود داری کن).
در عین حال آقای زازی ادعا دارد که وی نیز علیه اداره ی مبارزه علیه فساد اداری اسنادی در اختیار دارد که فساد آنان را نشان می دهد، اما هیچگونه اسنادی را در اختیار ما قرار نداد.
شمس الله جاوید رییس اداره ی مبارزه علیه فساد اداری در شمال، در مورد این اظهارات آقای زازی می گوید که، آنان آماده است در برابر هرگونه اتهامات پاسخگو باشد، و اگر رییس خدمات بندری حیرتان اسناد موثق در این مورد،در اختیار دارد لطفاً به رسانه ها و مراجع مربوطه بسپارد.
هرچند آقای جاوید می گوید که بر اساس قانون، رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان در هنگام فساد بر اساس ثبوت بازداشت و به ثارنوالی معرفی گردیده است که باید فعلا در زندان باشد، اما وی تا به حال به طور غیرقانونی در چوکی اداره ی خدمات بندری حیرتان نشسته است.
در همین حال گفته می شود که رییس اداره ی خدمات بندری حیرتان، پس از بازداشت، به ضمانت عطامحمد نور، والی بلخ آزاد گردیده است.
در حالی که اداره ی مبارزه علیه فساد اداری،می گوید که پرونده ی فساد آقای زازی به ثارنوالی فرستاده شده، اما، سید احمد بصیر ثارنوال تحقیق کمیته ی مبارزه با فساد اداری ریاست ثارنوالی بلخ می گوید که، دوسیه فساد رییس خدمات بندری حیرتان به آنان رسیده و روی آنان کار جریان دارد.
در عین حال قاضی نجیب الله رییس شهرک حیرتان می‌گوید که وی در زمان بازداشت آقای زازی در بیرون از شهرک بوده، اما از تحقیق هیئت اداره‌ی مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی از آقای زازی اطلاع دارد.
به گفته ی قاضی نجیب الله، این پرونده اگر بدرستی مورد تحقیق قرار گیرد و فساد و اختلاس در وی ثابت گردد، یک مساله‌ی « بسیار بزرگ» است و  «پای چندین تن» دیگر نیز در این قضیه دخیل می باشد.
این در حالی است که یک تحقیق سازمان ملل متحد که چندی قبل انجام یافته بود، نشان می داد که بیشترین فساد در سطح کشور، در یک سال گذشته در ولایات شمال افغانستان صورت گرفته است.
تذکر: این گزارش قبلا در روزنامه‌ی ماندگار  و وب سایت هویدا منتشر شده است، و بدلیل دست یافتن به اسناد، برای حاد بودن موضوع، با اضافات جدید دوباره ازسوی این وبلاگ منتشر می شود...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر