۸.۱۰.۹۴

تامین امنیت، بازسازی و مبارزه با کشت مواد مخدر در بغلان