۱۶ خرداد ۱۳۹۱

زبان یک زن در بلخ بریده شد!

صالح محمد باشنده ی قریه ی جنگوری ولسوالی چاربولک بلخ؛اولین شوهریست که در بلخ ، روزدوشنبه زبان خانمش را بریده است.
عبدالرزاق قادری آمر امینت فرماندهی پولیس بلخ می گوید که صالح محمد هم اکنون در توقیف پولیس بسر می برد و دلیل این کار را خشونت های خانوادگی می داند.
ولایت بلخ از جمله ولایاتی گفته می شود که خشوانت علیه زنان نسبت به ولایات دیگر کمتر درین ولایت مشاهده است.
فریبا مجید رییس امور زنان ولایت بلخ می گوید که این نخستین قضیه ی علمناک است که زبان یک خانم توسط شوهرش بریده می شود.
خانم مجید از دولت می خواهد که عامل این قضیه را که صالح محمد می باشد،به شدیدترین مجازات محکوم نماید تا دیگر کسی جرئت انجام دادن اینگونه قضایا را نداشته باشد.
مادر این خانم آسیب دیده می گوید که دختر وی بی گناه بوده است و یکسال از عروسی وی میگذرد.
داکتران شفاخانه ی ملکی شهر مزارشریف می گوید که زبان این خانم هفت کوک خورده است و وضعیت  صحی وی را خوب توصیف نموده است.
در همین حال داکتران موظف در شفاخانه ی ملکی مزارشریف می گوید که این خانم یک طفل هفت ماهه نیز در بطن داشته است که وی نیز در اثر لت وکوب شوهرش از بین رفته است.
این درحالیست که خشونت علیه زنان از نگرانی های جدی حکومت و جامعه  ی جهانی در افغانستان است و با وجود تلاش ها و سرمایه گذاری های هنگفتی درین مورد؛هنوز حکومت افغانستان و جامعه ی جهانی موفق به از میان برداشتن آن از جامعه ی افغانستان نشده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر