۱۳ دی ۱۳۹۴

سرپل را از افتادن در چالۀ سقوط نجات دادیم(نگاهی به کارنامه و برنامه‌های محمدظاهر وحدت، والی سرپل)