پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب باری جهانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، گزارش های تحقیقی مختاروفایی

قانون شکنی و سواستفاده از صلاحیت در وزارت اطلاعات و فرهنگ

تصویر
مختاروفایی یافته‌های روزنامه ۸صبح که نشان می دهد که مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن سوءاستفاده از صلاحیت ها به تخلف در قراردادها، اجراات غیرقانونی و تصفیه قومی در پست های بلند این وزارت دست زده اند. براساس این یافته‌ها باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ هزینه سفرهای غیر رسمی به بیرون از کشور را از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت کرده و از همین بودجه نزدیک به دو میلیون افغانی را برای منزلش وسایل و تجهیزات خریداری کرده است. مصارف شخصی وزیر از بودجه وزارت مکتوب شماره 213، تاریخ 18/12/1394 که از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست جمهوری نوشته شده است نشان می دهد که وزیر اطلاعات و فرهنگ حتی پرداخت مصارف برق منزل شخصی و تداوی دندان هایش را از بودجه دولت استفاده می کند. در این مکتوب آمده است: بدینوسیله یک قطعه بل دوره سوم میترخوانی حاوی مبلغ 1965 و یک قطعه بل دوره چهارم میترخوانی بشمول باقیات گذشته جمعاً حاوی مبلغ ۸۵۱۹۵ افغانی   مصارف برق منزل اینجانب و همچنان یک قطعه بِل کلینیک جوف دهن و دندان الشفا بابت تداوی دندان هایم حاوی مبلغ 10500 افغانی جمعاً مصارف فوق الذکر حاوی مبلغ70