پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب مختاروفایی، روزنامه هشت صبح، شرکت هوایی آریانا

زیان هفت میلیون دالری آریانا از قرارداد با کمپنی ناس

گزارش تحقیقی؛ مختار وفایی یافته‌های ۸ صبح نشان می‌دهد که شرکت هوایی آریانا پس از آن‌که ارایه خدمات زمینی میدان‌های هوایی کابل، هرات و قندهار را طی قراردادی به «ناس افغانستان » واگذار کرده، حدود هفت میلیون دالر زیان دیده است . شرکت هوایی آریانا تا اواخر سال ۲۰۱۳ ، تمام خدمات زمینی میدان‌های هوایی کشور را انجام می‌داد و از این بابت ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار دالر امریکایی عاید داشت . پس از آن‌که شرکت هوایی آریانا در جنوری سال ۲۰۱۴ ، ارایه خدمات زمینی سه میدان هوایی یادشده را به کمپنی ناس واگذار کرده، این شرکت در جریان هجده ماه فعالیت تنها ۴۴۰ هزار دالر عاید کرده است . قرارداد شرکت هوایی آریانا با ناس از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۴ اعتبار دارد. براساس این قرارداد سهم شرکت هوایی آریانا ۵۹ درصد و سهم ناس ۴۱ درصد است. کمپنی ناس طی هژده ماه از ۴۴۰ هزار دالر عاید خود، حدود ۲۱۱ هزار دالر آن را به شرکت هوایی آریانا سپرده است . در مکتوب شماره ۳۰۱۹۶-۱۹۷ ، تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ ریاست مالی شرکت هوایی آریانا عنوانی آمریت تفتیش این ریاست تاکید شده که کمپنی ناس طی هژده ماه فعالیت ۴۴۰ هزار دالر عاید کرد