۰۸ دی ۱۳۹۴

تامین امنیت، بازسازی و مبارزه با کشت مواد مخدر در بغلان 
(نگاهی به کارنامه و برنامه های عبدالستار بارز، والی بغلان)
عبدالستار بارز، در شهر میمنه ولایت فاریاب زاده شده و در رشته زراعت تحصیل کرده است. آقای بارز، تاکنون در بخش های مختلف حکومتی کارکرده که مهم ترین آن، نزدیک به ده سال معاونیت مقام ولایت فاریاب می باشد.
آقای بارز، در حالی که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، مدتی را بحیث سرپرست ولایت فاریاب ایفای وظیفه می کرد، از سوی مقامات رهبری کشور، بتاریخ 14 میزان بحیث والی ولایت بغلان گماشته شد. والی جدید بغلان، درحالی در این ولایت آغاز به کار کرد که اوج نگرانی های امنیتی در این ولایت وجود داشته و حتی احتمال سقوط آن بدست طالبان تصور می شد. اکنون که نزدیک به سه ماه از فعالیت آقای بارز بحیث والی بغلان می گذرد، فشرده یی از کارنامه، دست آوردها و برنامه های آینده اش برای بغلان را مرور می کنیم.
دست‌آوردها:
دربخش امنیت:
 والی بغلان می گوید که بیشترین توجه اش را در این ولایت ابتدا روی تامین امنیت نموده و تا کنون دست آوردهای مهمی در این بخش داشته است. آقای بارز از حمایت وتشویق از نیروهای خیزش مردمی  و توزیع مواد غذائی و البسه زمستانی  برای آن نیروها و همچنان تدویر جلسات مهمی با مردم و ارگان های مختلف از جمله ولسوالان، اعضای شورای ولایتی، بزرگان قومی، محاسن سفیدان، علما، نمایندگان احزاب سیاسی و مخصوصاً باشندگان مناطق آسیب پذیر از جمله دندغوری، دهنه غوری، ولسوالی های بغلان مرکزی، نهرین، دندغوری، دوشی، برکه و منطقه دند شهاب الدین یاد کرده و می گوید که این نشست ها بخاطر هماهنگی جهتِ جلوگیری از نفوذ گروه های تروریستی و ایجاد بی نظمی در آن مناطق برگزار شده و مردم و مسوولان، تعهد به حفظ مناطق و همکاری شان با دولت شده اند.
-   دربخش مبارزه علیه فساد اداری:
آقای عبدالستار بارز، والی بغلان می گوید که به منظور جلوگیری از فساد اداری، کمیته یی را بمنظور بررسی  تشکیل معلمین خیالی در سطح ولایت بغلان توظیف کرده که کار آن هنوزهم جریان دارد.
همچنان والی بغلان می گوید که بمنظور بررسی اسناد ورثه شهدا ومعلولین در سطح ولایت بغلان نیز کمیته یی را تعیین کرده کار آن نیز بصورت جدی جریان دارد.
تدویر جلسه با اعضای شورای ولایتی وتوظیف آنان در قرارداد ها به حیث ناظر بمنظور جلوگیری از فساد اداری و توظیف کمیته جلوگیری از غصب املاک دولتی درسطح ولایت از دیگر فعالیت های والی بغلان در زمینه ی جلوگیری از فساد اداری است که به باور آقای بارز، تاکنون نتایج موثری در پی داشته است. 
-        پاسخ‌دهی به حالات اضطرار
ولایت بغلان یکی از ولایات آسیب پذیر در شمال افغانستان می باشد؛ والی بغلان می گوید به همین منظور تاکنون تدویر جلسات منظم کمیته حالات اضطرار بمنظور پاسخدهی به آسیب دیده گان را در این ولایت برگزار کرده و از ارگان های مختلف حکومتی و غیر حکومتی به بمنظور رسیده گی بموقع به آسیب دیده گان خواهان کمک شده است.  والی بغلان از توزیع مواد غذائی وغیر غذائی به همکاری موسسات همکار به بیجا شده گان ولایت کندز وساحات دند غوری را یکی از کارهای این کمیته می داند.

-         جلوگیری از کشت کوکنار
تدویرجلسات ماهوار کمیته مبارزه علیه مواد مخدر، تدویر برنامه های آگاهی دهی جمعی درمورد اضرار مواد مخدر،ترتیب طرح جامع میعشت بدیل برای ولسوالی ها که کشت کوکنار در آن ها صورت می گیرد و
راه اندازی برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر درولسوالی های فرنگ، برکه و پل حصار ازطریق ولسوالان ومتنفذین منطقه از جمله برنامه هایی بوده است که والی بغلان طی سه ماه اخیر در این ولایت انجام داده است.

-    دربخش بازسازی وانکشافی
  قیریزی سرک باغ قهوه خانه شهر پلخمری،پاک‌کاری شهر از وجود غرفه ها وکانتینر ها  وحشر عمومی بمنظور پاکی شهر،پیشنهاد بمنظور بازسازی بند برق اول که در خطر تخریب قرار دارد وجلب توجه حکومت مرکزی در بازسازی آن،افتتاح لیلیه ذکور واناث پوهنتون بغلان به ارزاش (57) ملیون افغانی،آغاز کارکانکریت ریزی کوچه های فرعی شهر پلخمری، اعمار کانال وترناب قریه باغ میرا ولسوالی بنو  به همکاری تخنیکی دفتر آغا خان فوندیشن،  دیوار استنادی قریه ارزنگان ولسوالی بنو به همکاری تخنیکی دفتر آغا خان فوندیشن، اعمار تعمیر مکتب (8) صنفی استاد عین الدین ولسوالی دوشی به همکاری تخنیکی دفتر آغا خان فوندیشن، تحکیمات سواحل دریا در ساحه گرداب ولسوالی بغلان مرکزی از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه، اعمار دیوار احاطه، نصب کثافت دانی ها و تمدید سیستم برق در(13) باب مکتب درسطح ولایت ازطریق بانک جهانی، افتتاح پاک کاری پروژه نهر بالادوری بطول (12) کیلومتر از انکشاف دهات،  اعمار وارد نوزادان داخل شفاخانه ولایتی به ارزش چهار ملیون افغانی از بودجه وزارت صحت عامه، آغاز فعالیت تنویر برق برال اهالی بغلان مرکزی،آغاز کار بالای ساحه (1000) جریب زمین دشت چم قلعه، آغاز کاری سروی سرک بامیان دوشی،آغاز اسفالت سرک خنجان الی ولسوالی بنو اندراب،آماده سازی ساحه 100 جریب واقع حسین برای اعمار شفاخانه یکصد بسترولایتی  که ازطرف بعضی  افراد غضب گردیده بود، از جمله برنامه های انکشافی استند که عبدالستار بارز، والی بغلان می گوید در اثر سعی و تلاش هایی که داشته است در این ولایت روی دست اجرا قرار گرفته اند.

پنج اولویت کاری والی بغلان در دراز مدت

 امینت و حکومتداری خوب:
-         سفر به ولسوالی های ولایت بغلان بمنظور نزدیک ساختن مردم با دولت وجلب همکاری آنان با نیروهای امنیتی درتامین امنیت بهتر.
-         تدویر جلسه با رئیس واعضای شورای ولایتی ، شورای علما، نماینده گان احزاب سیاسی مقیم ولایت بغلان ونهاد های جامعه مدنی بمنظورمشوره در  تامین امنیت بهتر و مبارزه علیه مواد مخدر و فساد اداری.
-        تدویر جلسات اداری وامنیتی به وقت و زمان بمنظور رسیده گی به مشکلات ومعضلات درسطح ولایت.
-       تطبیق پلان عملیات محاربوی در مناطق نا امن این ولایت.
 مبارزه علیه فساد اداری:
-        تدویر جلسه با نهاد های جامعه مدنی وجلب همکاری شان بمنظور جلوگیری از فساد اداری.
-        تدویر جلسه با علما بمنظور تبلیغ آنان ازطریق منابر در امر مبارزه علیه فساد اداری.
-        نهایی ساختن کار بررسی تشکیل معلمین خیالی واسناد ورثه شهدا ومعلولین.
-       نظارت از حاضری مامورین حکومتی درسطح ولایت بطور دایم.
-         تطبیق اصل مکافات ومجازات درسطح ولایت.
پاسخ‌دهی به حالات اضطرار:
به دلیل این‌که ولایت بغلان در خطر تهدید  سیلاب‌های موسمی در اثر برف و باران‌های موسمی می‌باشد،
نقاط آسیب پذیر از سیلاب در این ولایت شناسایی گردیده و کمک های لازم برای آنان از مراجع مربوطه درخواست شده است.
جلوگیری از کشت کوکنار:
والی بغلان می گوید که برای جلوگیری از گسترش کشت کوکنار در این ولایت، تاکنون جلسات بزرگی را با حضور متنفذین، نمایندگان مردم و محاسن سفیدان این ولایت برگزار کرده و از آنان خواهان کمک در امر جلوگیری از این پدیده ی شوم گردیده است.
آقای بارز می افزاید، از این که فصل کشت کوکنار پیش رو است تاکنون به ولسوالی های اندراب ها و برکه سفر کرده و در دیدار با محاسن سفیدان و بزرگان این ولسوالی ها، تعهد آنان را در جلوگیری از کشت کوکنار در مناطق شان گرفته و این سفرها در سایر ولسوالی‌ها و نقاط ولایت بغلان نیز انجام می‌شود.
دربخش بازسازی:
والی بغلان می گوید که به دلایل مختلف تا قبل از آغاز به کار او به عنوان والی در این ولایت، پروژه های بازسازی در این ولایت متوقف شده بودند که در اثر سعی و تلاش های فراوانی که به خرچ داده است، کار این پروژه ها دوباره آغاز یافته است:
-         اعمار سرک ترانزیتی شهر پلخمری( حسین خیل  - کیله گی)، اسفالت 2 کیلومتر سرک نهرین برکه، اعماردوسرد خانه به ظرفیت 1000 تُن درسطح ولایت، اعمار شفاخانه 20 بستر در ولسوالی خوست،اعمار تعمیر اداری ولسوالی های تاله وبرفک، خوست، پل حصار و  برکه، اسفالت سرک های داخل شهر بغلان،اعمار ساختمان های برق آبی کوچک در ولسوالی های اندراب ها، خنجان، دوشی تاله وبرفک،ایجاد پارک های صنعتی در سطح ولایت،ایجاد پروژ های کوچک عایداتی از جمله پروژه های مهمی استند که اکنون در این ولایت کار روی آانان جریان دارند.

نویسنده: سید نجیب‌الله مصعب