طنز : به شـاهـزاده ظـاهـر رأی می دهم

شاهزاده ظاهر قرار است در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند.

هزاره: به مصطفی ظاهر رأی می دهم که من جوالی زاده هستم و او شاهزاره.
به مصطفی ظاهر رأی می دهم که پدرم باج ده بود و پدرش باج گیر.
به مصطفی ظاهر رأی می دهم که من از تحصیل محروم بودم و او در دانشگاه خارج تحصیل می کرد.
به مصطفی ظاهر رأی می دهم که جدش جدم را فریب داده بود و خودش خودم را فریب بدهد...

ازبک: به مصطفی ظاهر رأی می هم که پدرم نفرخدمت بود و پدرش بادار.
به مصطفی ظاهر رأی می دهم که پدرم تبعید شده بود و پدرش تبعید کرده بود.
به مصطفی ظاهر رأی می دهم که ملک پدرم غصب شده بود و پدرش غصب کرده بود.
به مصطفی ظاهر رأی می دهم که پدرم حقیر بود و پدرش مغرور...

تاجیک: به مصطفی ظاهر رأی می دهم که پدرم سرباز لتخوار بود و پدرش شاه شلاقی.
به مصطفی ظاهر رأی می دهم که ملک پدرم به آتش نشست و پدرش به آتش نشاند.
به مصطفی ظاهر رأی می دهم که شناسنامه پدرم جریمه بود و شناسنامه پدرش امتیاز...

پشتون: به مصطفی ظاهر رای می دهم که خودش پشتون است و ...

گوسفند: به مصطفی ظاهر رأی می دهم که از گوسفند گوسفند می روید و از چوپان چوپان...

نظرات

  1. به پشتون فرق نه دارد تاجیک و هزاره
    به پشتون فرق دارد بی عقلی و کمزور

    پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

با رهبر داعش در شمال افغانستان آشنا شوید

مولوی حیات الدین،شیخ افراطی ی که اسلام را وارونه جلوه می دهدد