برچسپ ها

۱۰/۱۲/۱۳۹۰

همسايه هاي ما در زمستان مست مي شوند!


 سرمقاله روزنامه آرمان ملی
در حالي كه سرما دركشور ما بيداد مي كند، همانند گذشته مشكلات خلق شده از سوي كشور هاي همسايۀ ما نيز بيداد مي كند. به تازه گى با در نظر داشت بروز تنش ها ميان امريكا و پاكستان، نظاميان پاكستاني اين بار دست به اقدامات خصمانه از نوع اقتصادى عليه افغانستان زده اند. گزارش هاي دريافتي حاكيست كه بيش از هشتصد كانتينر مواد غذايي كه مربوط به تاجران كشور ما مي شوند، همين اكنون در پشاور و بندر كراچي از سوي نظاميان ‌پاكستان متوقف مانده است. پاكستاني ها به كار خود دليل مي آورند و مدعي اند كه گويا اين مواد به نيرو هاي ناتو منتقل ميشود. اين در حاليست كه همين اكنون به برخي از اين اقلام وارداتي در كابل و شهر هاي ديگر كشور نياز جدي مي باشد و عدم وصول آنها به كابل و ديگر شهر ها مي تواند نرخ آنها را بلند ببرد. از جانبي هم اين كار سبب مي شود كه از يك سو مواد غذايي حامل بر كانتينر هاي تاجران كشور، فاسد گردد از جانب ديگر توقف كانتينر ها در بنادر و شهرهاي پاكستان سبب زيان مالي به تاجران ملي افغانستان مي شود. اين در حالي است كه در اواسط همين سـال معاهده تجاري ميان پاكستان و افغانستان امضا شده است كه بايد مفاد آن تعهدنامه از سوي هر دو كشور افغانستان و پاكستان رعايت وعملي گردد. پشت پا زدن به تعهدات بين المللي از سوي پاكستاني ها امر تازه يي نيست، بل اين كشور ازسال هاي درازي به اين سو اين كار را كرده است و در واقع نيش زهرآگين پاكستاني ها هميشه در پيكر افغانستان فرو رفته است و مردم ما درد آن را مي كشند.
اكنون كه در سرماي سوزان امسال بار ديگر همسايۀ ما مست شده است، چه بايد كرد؟
به نظر مير سد كه اين امر به زعامت كشور مرتبط است تا از طريق خويش با تفاهم با سران آن كشور، به حل مشكل بپردازند.
اگر اين موضوع همچنان مكتوم بماند، زيان آنرا مردم ما مي بينند و معلوم است كه دولت نيز از اين آسيب ها در امان نخواهد ماند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر